Usługi projektowe i doradcze w zakresie projektowania maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych i transportowych

Projektowane i produkowane przez nasz urządzenia i linie technologiczne posiadają oznakowanie CE i są zgodne z dyrektywami:

  • Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE obowiązującej od dnia 29.12.2009 roku. (wprowadzonej do prawa polskiego i opublikowanej w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 09.06.2006 roku).
  • Dyrektywie 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
  • Dyrektywie 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.